Bus Information

รถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ผังรถโดยสาร
สิ่งอำนวยความสะดวก

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB 
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)  
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง 

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ 
• ผ้าม่านบังแดด 
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน) 
• ไฟอ่านหนังสือ 
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร 
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ 
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง 
• ถังน้ำแข็ง

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB 
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)  
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง 

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ 
• ผ้าม่านบังแดด 
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน) 
• ไฟอ่านหนังสือ 
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร 
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ 
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง 
• ถังน้ำแข็ง

ผังรถโดยสาร

รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ผังรถโดยสาร
สิ่งอำนวยความสะดวก

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB 
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)  
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง 

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ 
• ผ้าม่านบังแดด 
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน) 
• ไฟอ่านหนังสือ 
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร 
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ 
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง 
• ถังน้ำแข็ง

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB 
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)  
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง 

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ 
• ผ้าม่านบังแดด 
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน) 
• ไฟอ่านหนังสือ 
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร 
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ 
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง 
• ถังน้ำแข็ง

ผังรถโดยสาร

รถบัสปรับอากาศ 30 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ผังรถโดยสาร
สิ่งอำนวยความสะดวก

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB 
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)  
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง 

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ
• ผ้าม่านบังแดด
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน)
• ไฟอ่านหนังสือ
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง
• ถังน้ำแข็ง

ผังรถโดยสาร

รถบัสปรับอากาศ 14 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ผังรถโดยสาร
สิ่งอำนวยความสะดวก

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB 
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)  
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง 

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ 
• ผ้าม่านบังแดด 
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน) 
• ไฟอ่านหนังสือ 
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร 
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ 
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง 
• ถังน้ำแข็ง

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ
• ผ้าม่านบังแดด
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน)
• ไฟอ่านหนังสือ
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง
• ถังน้ำแข็ง

ผังรถโดยสาร

รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ผังรถโดยสาร
สิ่งอำนวยความสะดวก

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB 
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)  
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง 

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

• ระบบประตูอัตโนมัติ
• กระจกกรองแสงรอบคัน
• เบาะปรับเอนพร้อมที่วางแขน
• ห้องน้ำ
• TVLED3เครื่อง
• เครื่องเล่น DVD รองรับ USB
• ระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพงsub-woofer
• อุปกรณ์ต่อจอคอมพิวเตอร์(HDMI)
• ที่วางแก้วน้ำหลังเบาะทกุที่นั่ง

• ที่เก็บเอกสารหลังเบาะ
• ผ้าม่านบังแดด
• ผ้าห่ม (ในกรณีเดนิทางกลางคืน)
• ไฟอ่านหนังสือ
• ไฟส่องสว่างที่บันัไดขึ้นลง
• ไฟ Ambient light ภายในห้องโดยสาร
• พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
• โต๊ะทากิจกรรมในห้องโดยสารชนั้ล่าง
• ถังน้ำแข็ง

ผังรถโดยสาร